Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ: H μητέρα όλων των Κινεζικών επενδύσεων, είναι η μητέρα όλων των Σκανδάλων στην Ελλάδα ;;;H μητέρα όλων των Κινεζικών επενδύσεων, είναι η μητέρα όλων των Σκανδάλων στην Ελλάδα ;;;

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και το δημόσιο χρέος των ευρωπαϊκών χωρών έχουν όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο νέος υπό ανέγερση Εμπορευματικός σταθμός στο Θριάσιο Πεδίο αποτελεί ουσιαστικά την επέκταση στην ενδοχώρα του εμπορευματικού λιμένα Πειραιά, ιδρύεται δηλ. ένας Παγκόσμιας εμβέλειας ενδοχώριος λιμένας.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι μία επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας στην χώρα, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα και διαχειρίζεται εκτάσεις 100.000 στρεμμάτων και πλήθος κτιρίων (4500 περίπου) με εμβαδόν 540.000 τ.μ.
Η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον ΟΣΕ Α.Ε. και παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία (!!!)

Παράλληλα με τον πρωταρχικό στόχο της εταιρείας για τη διατήρηση της κερδοφορίας και την αύξηση των εσόδων του μετόχου (ΟΣΕ α.ε.), η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. υποστηρίζει τις αναπτυξιακές δράσεις που συμβάλλουν θετικά στις τοπικές οικονομίες και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης.

Και παρόλα αυτά ο ΟΣΕ είναι μία ζημιογόνος(!) εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Ιδιοκτήτρια λοιπόν των 588 στρεμμάτων στο Θριάσιο Πεδίο η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στο οποίο άρχισε η κατασκευή των υποδομών του νέου Εμπορευματικού Σταθμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις βασικές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων –μεταξύ των οποίων και η κινεζική Cosco– ήταν το εγγυημένο αντάλλαγμα που ζητούσε η ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. (ποσοστό 15% επί του τζίρου της εταιρείας παραχώρησης και επιπλέον 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την περάτωση των εργασιών κατασκευής) εν έτος 2011, το οποίο απετέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα καθώς θεωρήθηκε «επαχθέστατος» όρος.

Την ίδια στιγμή η Cosco Grup, είχε θέσει ως όρο τη δυνατότητα κατασκευής ζώνης ελεύθερου εμπορίου στο εμπορευματικό κέντρο, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την ελληνική πλευρά.

Η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών αποτελεί εκτός των άλλων, ως στρατηγική επιλογή, σημαντική ευκαιρία για την αύξηση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού έργου των Ελληνικών σιδηροδρόμων (ΟΣΕ).

Βάσει του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. και του N. 3891/2010, στο αντικείμενο της ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. περιλαμβάνεται και η ίδρυση εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενδοχώριων λιμένων.

Για την ανάπτυξη ενδοχώριων λιμένων δηλ. μεγάλων επίγειων εμπορευματικών κέντρων, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει στην κατοχή της έκταση 588 στρεμμάτων (κατά πλήρη κυριότητα) στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου Αττικής, καθώς και 672 στρεμμάτων (κατά χρήση) στην περιοχή Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης.

Το νέο παγκόσμιο εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο έκτασης 588 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Το μεγάλο μέγεθος του (δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων), η στρατηγική του χωροθέτηση, κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, οι άψογες οδικές συνδέσεις στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου και το Εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Με το Νόμο 3534/2007 διατέθηκε κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γεωτεμάχιο 672.000 τ.μ. βρισκόμενο στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο Δήμο Εχεδώρου, και αποτελεί τμήμα του τέως στρατοπέδου Γκόνου.

Το ακίνητο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί (!!!) και απαιτείται η πλήρης αναβάθμιση της.

Η θέση του ακινήτου, η μεγάλη του έκτασή και η σιδηροδρομική σύνδεσή του το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου υπό την μορφή ενδοχώριου λιμένα και συνδυασμένων μεταφορών υπερεθνικής σημασίας.

Παραθέτω την πρόσκληση στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. η οποία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 171/Α1/13-3-2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α` 64) ορίζει, στο άρθρο 22, ότι: Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία.

Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25, μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» και, στο άρθρο 25, ότι «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α)... β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, γ) ...».
Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει, κατά κανόνα, να διενεργείται ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός, ενώ εξαιρετικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της διάταξης του ως άνω άρθρου 25, οι οποίες, καθώς εισάγουν παρέκκλιση από τον κανόνα, είναι στενά ερμηνευτέες και το βάρος απόδειξης φέρει όποιος τις επικαλείται.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν, εκτός των άλλων, για λόγους τεχνικούς (όπως η κατοχή αποκλειστικών τεχνικών μέσων, γνώσεων ή μεθόδων) ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, καθίσταται απολύτως αναγκαίο να ανατεθεί η εκτέλεση σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο όμως δεν αρκεί να είναι απλώς ικανό να παράσχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ζητούμενες υπηρεσίες, αλλά απαιτείται να είναι και το μοναδικό έναντι οιουδήποτε άλλου προσώπου παρέχοντος ανάλογες υπηρεσίες (ΔΕΚ 199/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας (ΔΕΚ 296/92 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, ΔΕΚ 57/94 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας).
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος που διατίθεται από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007, η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα αποκλίνει ουσιωδώς από το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης του υπ’ αριθμ. 01/2010 διαγωνισμού (Β’ τεύχος μεταβολών).
Το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να αναπτυχθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3333/05 σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έκτασης 588 στρεμμάτων περίπου, το οποίο εφάπτεται δε, του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του ΟΣΕ.
Σύμφωνα με τους όρους δόμησης που έχουν ληφθεί για το ακίνητο υπάρχει η δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων.
Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού και της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και βρίσκεται σε φάση κατασκευής η σιδηροδρομική σύνδεσή του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν η Τετάρτη, 18η Απριλίου 2012 και ώρα 16:00.

Έκτοτε ουδέν ανακοινώθηκε περί της κατάληξης αυτής της πρόσκλησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος τον περασμένο Ιούλιο, παρά τις συνεχείς παρατάσεις.

Ο διαγωνισμός αφορούσε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ(!), τα οποία θα έβαζαν ιδιώτες επενδυτές, κυρίως από το χώρο των logistics και των κατασκευών.

Στην εκδήλωση του αρχικού ενδιαφέροντος είχαν συμμετάσχει περί τις 30 εταιρείες, μεταξύ των οποίων ο κινεζικός όμιλος της Cosco Grup, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Γερμανικοί, Γαλλικοί και Ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι κ.λπ.
Ζήτημα αναστολής της χρηματοδότησης του εμπορευματικού κέντρου των σιδηροδρόμων στο Θριάσιο Πεδίο έθεσε προ ημερών η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στον ΟΣΕ.

Αιτία; Ενα business plan, το οποίο είχε ζητηθεί από την επενδυτική τράπεζα αλλά δεν παραδόθηκε ποτέ από τον Οργανισμό.

Η χρηματική συμβολή της ΕΤΕπ εντάσσεται στο υπερδάνειο των 2 δισ. ευρώ το οποίο είχε λάβει η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ το 2010, αφού πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της(!!!)

Ως φαίνεται οι οικονομικές «επαφές» (fast track) με την Κίνα και το Κατάρ, απέβησαν τότε άκαρπες.

Ελπίζω κάποια ημέρα να μάθουμε το γιατί, και το τι διεμήφθη. Τα λεφτά πάντως, του «deal», ήταν και είναι πολλά.!!!

Ωστόσο επαφίεται στη βούληση του επενδυτή του Θριασίου να καθορίσει το ποσό που θα αντληθεί από την ΕΤΕπ.

Λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, και οδηγούμενοι στίς εκλογές του Ιούνη του 2012, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανέστειλε τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη σύμβαση παραχώρησης, αναμένοντας τη νέα πολιτική ηγεσία που θα προκύψει από τις κάλπες της 17ης Ιουνίου 2012, με την ελπίδα ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει η «φόρμουλα» για τη σύμβαση παραχώρησης του εμπορευματικού κέντρου.

«Ηδη φάγαμε δύο μήνες» σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Υποδομών, εκφράζοντας την ελπίδα να επανέλθει η πολιτική σταθερότητα, καθώς, όπως λένε, επενδυτές ποσού του ύψους των 150 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να θεωρούν ότι είναι ασφαλής η επένδυσή τους, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα πολιτικό το οποίο να την στηρίζει.

Γεωπολιτική αναγκαιότητα πλέον η ύπαρξη "πολιτικού" συστήματος στην Ελλάδα, το οποίο, θα στηρίζει ανάλογες Εθνικές στρατηγικές οικονομικές επιλογές σε Ευρωπαικό, και γιατί όχι, παγκόσμιο επίπεδο ;;;

Είναι βέβαια προφανές ότι ο νέος Παγκόσμιος Εμπορευματικός Σταθμός του Θριασίου πεδίου αποτελεί και ισχυρό διαπραγματευτικό "ατού" στις συνομιλίες της κ. Αγγελα Μέρκελ με τον πρωθυπουργό της Κίνας κ. Wen Jiabao.

Το ερώτημα είναι ποιος ωφελείται από την αυτήν την διαπραγμάτευση.

Όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει μία έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη, έστω και αυτό λέγεται περισσότερο για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους, και όχι ουσιαστικούς.

βέβαια το ποιος θα "χάσει" περισσότερα ή ποιος θα "κερδίσει" περισσότερα από αυτήν την έξοδο, είναι κάτι, το οποίον, όσο περνάει ο καιρός γίνεται ηλίου φαεινότερο.

Το βέβαιον είναι ότι ο λαός μας δεν αντέχει άλλο να είναι το "θύμα" επαίσχυντων πολιτικών εις βάρος του με την συμπαιγνία ντόπιων και διεθνών οικονομικών συμφερόντων, οργανωμένων ή μη, "νενέκων" και "εφιαλτών" σε αυτόν τον τόπο.

Στις διαπραγματεύσεις για το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου συμμετέχουν η J&P Αβαξ και η Aegean Oil, αν και εκτιμάται ότι γύρω τους θα «χτιστούν» κοινοπραξίες και με άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα μπορεί να «τρέξει» αποτελεσματικά τη σύμβαση παραχώρησης.

Στο μεταξύ, συμφωνία για την αγορά 50 αεροσκαφών τύπου Airbus (συμπαραγωγή Γαλλίας-Γερμανίας) από την Γερμανία, υπέγραψε η Κίνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, την Πέμπτη (30/08/2012), της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Άγκελας Μέρκελ.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική παραγγελία την οποίαν κάνει η Κίνα από την Ευρώπη, και το κόστος της πρόκειται να ξεπεράσει τα 4 δισ. δολάρια.

Έτσι η κινεζική ICBC και η Airbus, υπέγραψαν τη συμφωνία για την προμήθεια της Κίνας 50 αεροσκαφών Airbus A320.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο "Σινουά", υπογράφτηκε επίσης συμφωνία σχετικά με εργοστάσιο συναρμολόγησης αεροσκαφών Airbus στην Κίνα, ενώ οι δύο πλευρές υπέγραψαν 10 ακόμη συμφωνίες στους κλάδους επικοινωνιών, ενέργειας, υγείας και ναυτιλίας, μεταξύ των άλλων.

Ανησυχεί η Κίνα για την Ελλάδα και την επιδείνωση της κρίσης στην ευρωζώνη, αλλά θα συνεχίσει να επενδύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, δήλωσε εχθές ο πρωθυπουργός της Κίνας κ. Wen Jiabao, υποδεχόμενος στο Πεκίνο την καγκελάριο της Γερμανίας κ. Άνγκελα Μέρκελ η οποία μετέβη σήμερα στην ασιατική πρωτεύουσα.

«Υπάρχουν δύο κύριες ανησυχίες: κατ΄αρχάς εάν η Ελλάδα θα εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Και κατόπιν, εάν η Ιταλία και η Ισπανία θα λάβουν ολοκληρωμένα οικονομικά-πολιτικά μέτρα ανάκαμψης», τόνισε ο πρωθυπουργός της Κίνας.

Η καγκελάριος της Γερμανίας περιέγραψε λεπτομερώς στον Κινέζο πρωθυπουργό, τα μέτρα που η Ευρώπη σχεδιάζει να λάβει για να αντιμετωπίσει την πολύπλευρη κρίση, επιμένοντας στην ύπαρξη "πολιτικής βούλησης" για την αποκατάσταση της ισχύος του Ευρώ, διασκεδάζοντας τις ανησυχίες του κ. Wen Jiabao περί Grexit της Ελλάδος.

Αυτά ενώπιον των φακών της δημοσιότητας.!!!

Η Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά για τις κινεζικές εξαγωγές.
Η Γερμανία αντιπροσωπεύει το ήμισυ των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Κίνα, ενώ το εν τέταρτον (¼) περίπου των κινεζικών εξαγωγών προορίζεται για τη Γερμανία.

Φαίνεται λοιπόν ότι η Γερμανία έχει “σοβαρό και ουσιαστικό” λόγο(!) να "παρεμβαίνει" στα της διαχείρισης του θέματος του νέου Εμπορευματικού Σταθμού του Θριασίου Πεδίου, διότι εάν τελικά υλοποιηθεί ως συνολικό «project», μεγάλο μέρος απο το ¼ των κινεζικών εξαγωγών το οποίο προορίζεται για την Γερμανία, και το ήμισυ των ευρωπαϊκών εξαγωγών, θα περνά από αυτόν τον νέον Παγκόσμιο Εμπορευματικό Σταθμό του Θριασίου πεδίου με κατεύθυνση την Ευρώπη.

Είναι προφανές ότι κύριο αντικείμενο των παραπάνω συμφωνιών θα είναι και η εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου από Αθήνα προς Ευρώπη.

Κατ’αυτόν τον τρόπο, έμμεσα πλην σαφώς, δίνεται και η απάντηση στο γιατί "μεθοδεύτηκε" τα τελευταία χρόνια η πλήρης και ουσιαστική απαξίωση του ΟΣΕ α.ε., της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., του μεταφορικού έργου των, και του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδος.

Οι διμερείς συναλλαγές Κίνας-Γερμανίας έφθασαν τα 169 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 (αύξηση κατά 18,9% σε σχέση με το 2010).

Τα συμφέροντα μεγάλα και οι αποφάσεις κρίσιμες επί του θέματος !!!

Αναμένωμεν εξελίξεις σύντομα !!!

Οι βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου που διαβάζουν aegeantimes, αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει ή προσποιούνται για άλλη μια φορά , ότι δεν πήρε κάτι … το αυτί τους ;;;

Διότι αναφύονται κρίσιμα ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων από την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου.

α) Ποιος ή ποιοι διαχειρίζονται την τύχη αυτού του έργου τόσα χρόνια ;;;

β) Είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μέσα στην λίστα των υπό αποκρατικοποίηση εταιρειών
του Ελληνικού Δημοσίου, στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, και με ποια
προτεραιότητα, είναι μέσα στα πρώτα προϋπολογισθέντα 50 δισ, των
αποκρατικοποιήσεων ;;;

γ) Ελέγχθηκε η συνταγματικότητα του Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25 παρ. 1α ;;;

δ) Είναι σύννομες οι διαδικασίες παραγωγής του "έργου", ή έχουμε μια νέα Siemens, ή αποτελεί ένα αντίστοιχο έργο με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας του 2004 ;;;

ε) Από το 2005 έως σήμερα γιατί δεν κατασκευάστηκε ο εμπορευματικός Σταθμός, ποιοι δημιουργούν εμπόδια, και σε ποιους "υπεσχέθη" ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου το έργο ;;;

ζ) Τι βαρύτητας είναι και ποια η συμμετοχή αυτού του έργου, στην οικονομική, και όχι μόνον, κρίση την οποίαν διέρχεται η χώρα ;;;

η) Μήπως πρέπει να ασχοληθεί εισαγγελέας ή η βουλή των Ελλήνων επί τέλους, με αυτό το τεράστιο Εθνικό θέμα, του οποίου οι καθυστερήσεις, οι παλινωδίες και οι "τεχνητές" επιπλοκές αναδεικνύουν την πεπατημένη πλέον "οδό" των σκανδάλων στην Ελλάδα της Ευρωζώνης ;;;

θ) Γιατί μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκε ή τουλάχιστον δεν "περπάτησε" αυτό, το τεράστιας Εθνικής σημασίας, έργο ;;;

ι) Τι χρήματα δαπανήθηκαν έως σήμερα για αυτό το έργο, και τί έργο αντίστοιχο παρελήφθη, έγινε οικονομικός απολογισμός σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου ;;;

κ) Συμμετείχε το συγκεκριμένο έργο, ως πολιτική παράμετρος, στις πρόσφατες συνομιλίες του πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά με τον κ. Φ. Ολάντ και την κ.Α. Μέρκελ, και αν ναι, τι δεσμεύσεις ανέλαβε ο κ. Σαμαράς ;;;

λ) Από που χρηματοδοτείται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., πώς διαχειρίζεται την τεράστια δημόσια περιουσία της, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι πραγματικές οικονομικές της δραστηριότητές της, σε σχέση με το έργο του υπό ανέγερση Εμπορευματικού Σταθμού στο Θριάσιο πεδίο ;;;

Όπως καταλάβατε, ανοίξαμε επίσημα τον φάκελο «Θριάσιο: Η μητέρα των Κινέζικων επενδύσων», και δεν θα σταματήσουμε εδώ, για ένα απλό λόγο!

Αν στην υπόθεση Siemens, υπήρξε ένα τεράστιο Εθνικό Σκάνδαλο, πιστέψτε με, η υπόθεση αυτή που έκλεισε εξευτελιστικά για το ελληνικό Δημόσιο, κυριολεκτικά οχριά μπροστά στην υπόθεση του Θριασίου! Στο εγγύς μέλλον, θα διαπιστώσουμε όλοι, το τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο που όμοιό του, δεν έχει ξαναζήσει η χώρα!!!

ΠΗΓΗ:http://www.aegeantimes.g
r/
12-6-2013
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου