Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Τοκογλῦφοι κατά …τοκογλύφων μέ τήν Ἑλλάδα ὡς …ὅπλο;Ἤ, ὀρθότερα, κάποιοι χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ κτυπήσουν, ἔως καὶ νὰ τσακίσουν, ἤ καὶ ἐξαφανίσουν, τὴν Γερμανία.
Ὄχι διότι τοὺς ἔφταιξε σέ κάτι ἡ Γερμανία, ἀλλὰ διότι ὁ γερμανικὸς λαός, ὡς καλὸς καὶ ὑπάκουος λαός, στοὺς ἑκάστοτε κυβερνῆτες του (ἤ καὶ …«κυβερνῆτες» του), ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς αὐτῶν τῶν κυβερνητῶν.


(Μεταξύ μας… Λαὸς «στολίδι»… Ὅ,τι κι ἐὰν τοῦ ἐζήτησαν τὸ ἔκανε αὐτὸς ὁ λαός… Οὐδέποτε σήκωσε κεφάλι σὲ ἀρχηγό του. Ἀντιθέτως… τὸ κεφάλι ἔβαζε κάτω κι ἔσπευδε νὰ ἱκανοποιήσῃ ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ παράλογες ἐπιθυμίες του… Ἀλλὰ ἄς ὄψονται οἱ ἡγέτες τῶν Γερμανῶν…!!! Πάντα τσιράκια τῶν …«περιουσίων» ἦσαν!!!)

Αὐτὸς ὁ λαὸς λοιπὸν ἐχρησιμοποιήθη, καὶ χρησιμοποιεῖται, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, γιὰ νὰ κατασταλλοῦν κάθε εἴδους ἀντιδράσεις, πέριξ αὐτοῦ.
Ἤ ἁπλῶς γιὰ νὰ …γεννηθῆ ἀκόμη ἕνας πόλεμος…
Διότι ὁ πόλεμος, κατὰ πῶς γνωρίζουμε ἴσως, ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες πρίν, δὲν ἀποφασίζεται, ἐὰν οἱ Rothschild δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν.Ἔ λοιπόν, οἱ Γερμανοὶ χρησιμοποιήθησαν ἀρκετὲς φορὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν πολέμους.


«…Μὰ τὰ σημαντικότερα ἐπιτεύγματά, ἐκείνης τῆς περιόδου, γιὰ τὴν Γερμανία, ἦσαν:
Ἡ δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ τὴν …«ἀνοχή» τῶν λοιπῶν δυνάμεων.
Ἡ ἐπιλογὴ συμμάχων μὲ στόχο τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ῥωσσίας καὶ ἡ σφράγισις τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου.
Ἡ …«ἐπανάστασις» τῶν σοβιετικῶν, τὴν ὁποίαν χρηματοδότησε καὶ ὀργάνωσε ἀποκλειστικῶς ἡ Γερμανία, μὲ τὴν ὑψηλὴ …«ἀνοχή» τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου χρηματοδότησιν «περιουσίων» τραπεζιτῶν.

Οὐσιαστικῶς μὲ τὶς παραπάνω μεθοδεύσεις της ἡ Γερμανία ἀπομόνωσε τὴν Ῥωσσία, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστῶντας την ἀνίκανη νὰ αὐτοδιαχειρισθῇ τὰ ἐσωτερικά της ζητήματα, ἐφ΄ ὅσον ὁ τσᾶρος εἶχε δολοφονηθῆ καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὰ σοβιέτ. Τὰ σοβιὲτ ἠλέγχοντο ἀπὸ …περιουσίους.
Οἱ …«περιούσιοι» ἤλεγχαν ὅλο τὸ τραπεζικὸ σύστημα…
Ἄρα ἡ Ῥωσσία ἦταν …παιχνιδάκι τους!!!
Τὸ ἐὰν ἦταν, ἤ ὄχι, παιχνιδάκι τραπεζιτῶν ἡ Ῥωσσία, δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη σημασία, γιὰ τὴν ὥρα, ἐφ΄ ὅσον ἀσχολούμεθα μὲ τὴν Γερμανία. (Μία Γερμανία ὅμως ποὺ σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο τῆς ἱστορίας ταύτισε τὰ συμφέροντά της μὲ τὰ συμφέροντα τῶν …«περιουσίων»!!!)…»

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Κάποτε, στὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο λοιπόν, ἔβαλαν τὸν Κάιζερ μπροστά, πρὸ κειμένου νὰ (ἐπανα)συστήσῃ τὴν Αὐστροουγκαρία καὶ τὴν αὐτοκρατορία της. Αὐτὸ προφανῶς τοῦ ἔταξαν….
(Μίαν αὐτοκρατορία ποὺ κατέῤῥευσε μὲ τὸ πέρας τοῦ πολέμου, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα διέλυσαν τὴν πάλαι ποτὲ κραταιὰ ῥωσσικὴ αὐτοκρατορία, ἐξαφανίζοντας τὴν γενεὰ τῆς τσαρικῆς οἰκογενείας.)
Μὰ αὐτὸ ἦταν πρόσχημα.
Συμφώνως μάλιστα μὲ μαρτυρίες τοῦ πρέσβεως τῆς Γερμανίας στὴν Κωνσταντινούπολιν (στὸν παραπάνω σύνδεσμον τὰ σχετικὰ στοιχεῖα) αὐτὸς ὁ πόλεμος, σὲ ὅλες του τὶς λεπτομέρειες, ἐστήθη γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: γιὰ νὰ μεγαλώσῃ τὴν βαρύτητα τῆς Γερμανίας στὴν Βαλκανική, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουν πάτημα γερὸ καὶ νὰ ἐξαπολύσουν, ἀργότερα, τὸν ἐπόμενον εὐρωπαϊκὸ πόλεμο.

Μὰ αὐτὸς ὁ λόγος ἦταν αὐτὸ ποὺ πίστευε κι ἔβλεπε ὁ Βάγγεχαϊμ. Ἴσως νὰ τὸ πίσετυε ἀκόμη κι ὁ Κάιζερ. Ἴσως κι ὅλο τὸ ἐπιτελεῖο του. Ἴσως καὶ μεγάλο τμῆμα τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ οὐσιαστικῶς ΟΛΟΙ αὐτοὶ ἐξυπηρέτησαν ἦταν ἡ ἐξαφάνισις τῆς τελευταία ἑστίας τῆς (πραγματικῆς) μοναρχίας καὶ ἡ μείωσις τοῦ μεγέθους ἤ τῆς δυνάμεως τοῦ ῥωσσικοῦ παράγοντος, ἔν ᾦ ταὐτοχρόνως, εἰς βάρος τῶν Ῥώσσων, ἐστήνετο ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γενοκτονικὰ πειράματα τοῦ πλανήτου.

Δὲν εἶμαι ἐγὼ ποὺ θὰ κρίνω ἐὰν ἡ μοναρχία (καὶ εἰδικῶς ἡ ῥωσσική) εἶναι κάτι καλὸ ἤ κακό.
Ἁπλῶς εἶναι φρικτό, ἔως γενοκτονικό, ὅπως ἀπεδείχθη, τὸ νὰ ἀποφασίζεται ἀπὸ παράγοντες μὴ ἐθνικοὺς τὸ τὶ θὰ συμβῆ σὲ ἕνα ἔθνος, γιὰ χάριν τοῦ ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν του, μέσῳ τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς οἰκονομίας.
Ἐὰν μάλιστα τὸ μέσον εἶναι τὸ χρῆμα καὶ τελικὸς στόχος ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν, τότε τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη πιὸ σοβαρά. Ἐδὼ πλέον ΔΕΝ συζητᾶμε γιὰ μίαν ἐξωτερικὴ παρέμβασιν στὰ ἐσωτερικὰ μίας χώρας, ὅπως ἡ Ῥωσσία, ἀλλὰ γιὰ στυγνὴ πράξιν γενοκτονίας κατὰ ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Λένιν καί τόν Τρότσκυ;


(ἐπιλέξτε τὴν ἔνδειξιν γιὰ τοὺς ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους)

Τροτσκισμός… Μία ἱστορία πρακτόρων καὶ ῥουφιάνων.

Ὁ Τρότσκυ βέβαια …ἐκκαθαρίσθη, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὴν ἱστορία του καὶ τὴν χρηματοδότησίν του ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες Σῆφ (Schiff), παραμάγαζο τῶν Rothschild.
Καὶ φυσικὰ …«ἀπεκαταστάθη» ἡ φήμη του, διότι ὁ Στάλιν …ψιλοχάλασε κάπως τὴν …σαλάτα.
Πάντως ὅλα ἔχουν καλῶς, ἐφ΄ ὅσον τὸ πείραμα ἐπέτυχε, ὁ Ῥῶσσος ἔγινε σοβιετικός, ἡ περεστρόικα ἀπέτυχε καὶ οἱ τοκογλῦφοι ἀνέκτησαν στὸ 100% τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας!!!Δίχως φυσικὰ νὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κρατοῦν πλέον τὰ προσχήματα!!!
Καὶ τώρα, ἄν καὶ οἱ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν πρώτων τοκογλύφων, ἐπανακατέλαβαν τὴν ἐξουσία, κι ὁ Ποῦτιν «παίζει» μαζύ τους (δική σας ἡ ἐρμηνεία τῶν εἰσαγωγικῶν), ἐμφανίζονται ὡς νέοι διαμορφωτές, νέων δεδομένων στὴν Εὐρώπη.
Κομματιάζουν τὴν Οὐκρανία, προετοιμάζουν τὸ κομμάτιασμα ΟΛΩΝ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ στηρίζουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΩΣ σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις μὲ …χουντικὸ περίβλημα!!!
(θὰ τὸ ἀναλύσουμε τὶς ἐπόμενες ἡμέρες κι αὐτό, ἄν κι ἔχουμε ἤδη τοποθετηθεῖ σχετικῶς.)

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Τὸ πείραμα ἐκεῖνο, πρωτοφανὲς γιὰ τὰ παγκόσμια δεδομένα, κατέστησε μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου, μὲ ἐκατομμύρια ἐλευθέρους πολῖτες, δούλους, μὲ τὴν σφραγίδα τοῦ …«κόμματος»!!!
Ἡ γενοκτονία τοῦ τότε καθεστῶτος, κατὰ τῶν σοβιετικῶν πληθυσμῶν, ἦταν μοναδικὴ στὰ χρονικά. (Μόνον στὸν Στάλιν καταλογίζονται περὶ τὰ 21.000.000 – εἴκοσι ἕνα ἑκατομμύρια – νεκροί!!!)
Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.
Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»
Τότε ποὺ στὴν Βιέννη ἐκκολάπτονταν οἱ βιαστὲς τῆς Ἀνθρωπότητος.

Μὰ ἄς ἐπιστρέψουμε στὴν Γερμανία.
Ἡ Γερμανία λοιπόν, ὅπως στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἐχρησιμοποιήθη κατὰ τῆς Ῥωσσίας, πρὸ κειμένου ὁ Τρότσκυ καὶ οἱ χρηματοδότες τους νὰ προβοῦν στὸ πείραμα τοῦ κομμουνισμοῦ, ἐπανῆλθε, μέσῳ Χίτλερ, στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πάλι χρηματοδοτουμένη ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τραπεζῖτες, πάλι γιὰ νὰ …«κτυπήσῃ» τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσιν-Ῥωσσία, ἐφ΄ὅσον πλέον ὁ Στάλιν ἦταν ὁ ἀπόλυτος ἄρχων (καὶ πολὺ …«κακόόόόόόόόόοόόςςςςς»!!!), πρὸ κειμένου νὰ τοῦ …«ἀνακόψουν» τὴν φόρα. Κι ἀν τὶ νὰ τοῦ ἀνακόψουν τὴν φόρα τὸν …δυνάμωσαν!!!
Τὸ πῶς τὰ μαγείρεψαν μεταξύ τους, τὸ πῶς τὰ ἔστρωσαν καὶ τὸ πῶς τελικῶς ὁ Στάλιν κατάφερε νὰ χωρίσῃ τὴν Εὐρώπη στὰ δύο, πρὸ κειμένου νὰ ἐπεκταθῇ τὸ πείραμα σὲ μεγαλύτερα τμήματα πληθυσμῶν, εἶναι …λεπτομέρειες ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν μάθουμε ποτέ, ἀλλὰ ποὺ συνέβησαν καὶ σημάδεψαν ἐκατομμύρια ἀνθρώπους, προκαλῶντας τους καὶ μίαν βαθειὰ λοβοτομή, ἀναφορικῶς μὲ τὴν …«τελειότητα» τοῦ κομμουνισμοῦ!!!
Πάντως ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ μόνον, διαπιστώνουμε πὼς οὔτε ὁ Στάλιν ἦταν τόσο κακὸς γιὰ τοὺς τραπεζῖτες, ἀλλὰ οὔτε κι ὁ Χίτλερ. Οὔτε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἦταν τόσο …«κακό», μὰ οὔτε καὶ τὸ …«ἀντίπαλον δέος».
Κι ὅλα αὐτά, τὰ περὶ «ψυχροῦ πολέμου», ἦσαν γιὰ …ἐσωτερικὲς καταναλώσεις, πρὸ κειμένου νὰ λεηλατοῦν τοὺς λαοὺς μὲ προσχήματα τὴν …γενοκτονία τῶν ἄλλων. Διότι ἀπὸ τὶς ἀτομικὲς βόμβες ποὺ ἔριξαν στὴν Ἰαπωνία καὶ μετά,διεπίστωσαν πὼς τὰ πυρηνικὰ ΔΕΝ εἶναι παιχνιδάκια γιὰ νὰ παίζουμε ὅταν θυμώνουμε.
Κι ἔτσι μὲ τὸ πρόσχημα τῶν πυρηνικῶν μᾶς ἐπεξεργάζονταν γιὰ μεγαλύτερο διάστημα τοῦ μισοῦ αἰῶνος.

Καὶ φθάνουμε στὸ σήμερα.
Ἀλήθεια, ἐάν μία χώρα, ὅπως ἡ Γερμανία, ἔχει χρησιμοποιηθεῖ δύο φορές, μέσα σὲ ἕναν αἰῶνα, γιὰ νὰ προκαλέσῃ δύο Παγκοσμίους Πολέμους καὶ ἐκατομμύρια νεκρούς, γιατί νά μήν χρησιμοποιηθῇ καί τρίτη;
Κι ἐάν ὁ συλλογισμός μου εἶναι σωστός, τότε πῶς περιμένουμε νά ἀντιδράσῃ ἡ Γερμανία, πού τῆς …«ἐπέτρεψαν» νά γιγαντωθῇ, μετά ἀπό τήν ἰσοπεδωτική της ἧττα, στόν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον;
Κι ἐάν ἡ Γερμανία χρησιμοποιεῖται γιά τρίτη φορά, ὡς μοχλός δημιουργίας συνθηκῶν Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί νά μήν συμβαίνῃ ἤδη μέ τόν πόλεμο πού ἔχει ξεκινήσει γύρω ἀπό τό εὐρῶ;

Συμπτώσεις; Πολλές…
Καὶ τότε τὴν γιγάντωσαν καὶ τὴν μετέτρεψαν σὲ ὑπολογίσιμον δύναμιν, πρὸ κειμένου νὰ ἐκκινήσῃ-διαχειριστῇ δύο μεγάλους πολέμους.
Καὶ τότε τῆς ἐπέτρεψαν νὰ παίξῃ κεντρικὸ ῥόλο στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο.
Καὶ τότε, λίγο πρὶν τὴν ὁριστικὴ κι ἀπόλυτον νίκη της, τὴν ἰσοπέδωσαν, ὅπως πρόκειται καὶ τώρα νὰ τὴν ἰσοπεδώσουν.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως καὶ κάποιες μικρὲς ἀκόμη λεπτομέρειες…
Εὐρῶ, κατ’ ἀρχάς, σημαίνει Γερμανία.
Συνεπῶς πόλεμος κατὰ τοῦ εὐρῶ, ἤ ἀπειλὴ τοῦ εὐρῶ, σημαίνει καταστροφὴ τῆς Γερμανίας.
Economist, Νοέμβριος 2011.


Δῆλα δὴ ἕνα περιοδικὸ τῶν Rothschild παρουσιάζεται μὲ σημαντικὸ μήνυμα κατὰ τῆς Γερμανίας, ἀπὸ τότε…
Μὲ ὅπλο φυσικὰ τὴν Ἑλλάδα. (Ἡ ὁποία ἐννοεῖται πὼς θὰ διαλυθῆ, βάσει τῶν σχεδίων τους, ἀλλὰ ἄς μὴν καταπιασθοῦμε σήμερα καὶ μὲ αὐτό!!!)
Χμμμ….

Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ κάτι ἄλλο.
Τί ἀκριβῶς ἦταν ὁ προηγούμενος πάπας; Μήπως Γερμανός;
Πότε τόν …«παραίτησαν»; Μόλις ξεκίνησε νά στηρίζῃ καί νά ἀναδεικνύῃ τήν Γερμανία;
Χμμμ… Φεβρουάριος τοῦ 2013…
Ἡ πρώτη στὰ χρονικὰ παραίτησις πάπα…
…κατὰ τῆς Γερμανίας!!!!
…καὶ ὑπὲρ τῶν τοκογλύφων!!!


Ποιός εἶναι αὐτός πού ἀνακινεῖ τέτοιες ἱστορίες;
Διότι αὐτὸ ποὺ κτυποῦν δὲν εἶναι τελικῶς τὸ εὐρῶ, μόνο του, ἀλλὰ τὴν Γερμανία, ποὺ ἔχει κάτσει ἐπάνω στὸ εὐρῶ καὶ κουνᾶ πανευτυχὴς τὰ πόδια, θεωρῶντας πὼς καβάλησε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν καὶ πὼς τώρα τὸ παιχνίδι τὸ ἐλέγχει αὐτή.
Ὅλα καλά…
…θὰ λέγαμε, ἐὰν δὲν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κάτι βαθύτερον κρύβεται πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά.

Τρίτος γύρος λοιπόν.
Ἡ Γερμανία, ὁ κακὸς τῆς Εὐρώπης, ποὺ δυναμώθηκε ἀπὸ τοκογλύφους, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους γιὰ τὴν πρόκλησιν δύο παγκοσμίων πολέμων, κατεστράφη δύο φορές, λόγῳ τῆς ἧττας ποὺ ἐπίσης τοκογλῦφοι τῆς σχεδίασαν κι ἀναμένεται νὰ ἐπανακατασραφῇ συντόμως, ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους.
Γιά ποιόν λόγο;
Μὰ γιὰ νὰ μὴν φαίνονται αὐτοὶ οἱ τοκογλῦφοι, κατ’ ἀρχάς, ὡς κύριοι ὑπεύθυνοι τῶν τόσων καταστροφῶν, ἄν καὶ οὐσιαστικῶς γνωρίζουμε ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ θέλουμε νὰ γνωρίζουμε, τὸ ἐὰν κάποιος πόλεμος εἶναι, ἤ ὄχι, τυχαῖος.Καὶ τώρα, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἀπεφάσε ἡ νέα τάξις, ἡ Γερμανία πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ.
Τὴν ἔβαλαν ἐμπρός, τῆς ἔδωσαν θάρος καὶ τώρα τὴν ξεπουπουλιάζουν.

Καὶ σαφῶς δὲν εἶναι ἡ Μέρκελ τὸ πρόβλημά τους…
Τὸ πρόβλημά τους εἶναι ἡ ἐπίσημος δικαιολογία τοῦ νέου μακελειοῦ…
Εἴπαμε… Αὐτοὶ ΔΕΝ πρέπει νὰ φαίνονται!!!


Ἔγραφα πρὸ μηνῶν πὼς βαθύτερος, καὶ πραγματικὸς τελικά, στόχος, ὅλων τῶν ὅσων συμβαίνουν σήμερα στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ στὸν πλανήτη γενικότερα, ἔχουν ἕναν συγκεκριμένο στόχο.
Κι αὐτὸς ὁ στόχος, ἐκτὸς φυσικὰ τοῦ πολέμου, εἶναι καὶ ἡ ἀναδιανομὴ τῶν ἐδαφῶν, ἡ ἀλλαγὴ τῶν συνόρων, ἡ παγίωσις τῶν σοσιαλιστικῶν «πολιτευμάτων» (ψευδαισθήσεων πρέπει νὰ λέμε καλλίτερα…!!! ἐφ’ ὅσον ὁ …«καλός» Soros τὰ χρηματοδοτεῖ γενναιόδωρα!!!) καὶ ἡ ἀνάθεσις τῆς διακυβερνήσεως τῶν καντονίων σὲ …μάνατζερς. Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ τόση μεγάλη παραγωγὴ αὐτῶν τῶν …«εἰδικῶν» τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ πρὸς τοῦτο σύμβουλοι πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργοὶ οἰκονομικῶν, δῆλα δὴ διαχειριστὲς τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, εἶναι κατ’ ἀποκλειστικότητα πλέον οἱ μάνατζερς.
Καὶ πρὸς τοῦτο ἐμεῖς ἔχουμε τὸν Βαρουφάκη, υἱὸ τοῦ πατρὸς Βαρουφάκη, τῆς Χαλυβουργικῆς, ἐκπαιδευόμενον σὲ σχολεῖα τῆς Νέας Τάξεως καὶ ἄνθρωπο τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης τῶν τοκογλύφων.

Λέτε λοιπόν νά συνεχίζεται ἡ ἐπανάστασις ἤ νά μᾶς τήν ἔφεραν κανονικότατα;.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν εἶναι τοκογλῦφοι κατὰ τοῦ …ἑαυτοῦ τους φυσικά. Παράστασις εἶναι!!!
Σημείωσις

Καὶ μεταξύ μας…
Οὐσιαστικῶς ΔΕΝ θέλουν νὰ τσακίσουν τὴν Γερμανία, ἀλλὰ τοὺς Γερμανούς, ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον ἐργατικούς, μὰ καὶ ἰδιαιτέρως πλανεμένους λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Μαζύ τους κι ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ ΟΛΟΥΣ τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου, μὲ στόχο τὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν αὐτῶν τῶν λαῶν. Μικρὰ καντόνια, «αὐστηρῶς» ἐπιλεγμένοι διαχειριστές, ἀπόφοιτοι συνήθως ἀπὸ τὸ London School of Economics!!!
Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Τὸ πρόγραμμα λέγεται «κομμουνιστικὸς καπιταλισμός» καὶ ἤδη …τρέχει!!!
Θὰ τὸ γευθοῦμε …ἐν τελῶς.
Τὸ ἐὰν ὅμως θὰ ὁλοκληρωθῆ, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου