Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

29 Αὐγούστου 1828. Ἡ γαλλικὴ κατοχή.

29 Αὐγούστου 1828. Ἡ γαλλικὴ κατοχή.

Στὶς 7 Ἰουλίου (19 Ἰουλίου) τοῦ 1828 δεκατέσσερις χιλιάδες Γᾶλλοι στρατιῶτες ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Τουλώνη γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ μᾶς συνετίσουν.
Ἐδῶ ἔφθασαν στὶς 29 Αὐγούστου τοῦ 1828 καὶ ἀπεβιβάσθησαν στὸ Πεταλίδι καὶ στὴν Κορώνη.
Ὁ λόγος;

Στὶς 26 Ἀπριλίου τοῦ 1828 οἱ Ῥῶσσοι περνοῦσαν τὸν Προῦθο ἐπιχειρῶντας ἕναν ἀκόμη πόλεμο μὲ τὴνὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἄρεσε στὶς Μεγάλες Δυνάμεις. Δὲν ἤθελαν μίαν Τουρκία ἀδύναμο.
Τί ἔπρεπε νά κάνουν;
Ἔπρεπε νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἐκκαθαρίσουμε τὴν Πελοπόννησο ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ, ποὺ ἄν καὶ εἶχε νικηθῇ στὴν θάλασσα στὶς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 1827, ἐξακολουθοῦσε νὰ παραμένῃ στὴν Πελοπόννησο. Ὅμως ἡ παρουσία του στὴν Πελοπόννησο ἀπασχολοῦσε τοὺς Ἕλληνες μαζύ του καὶ κατ” ἐπέκτασιν τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Ἔπρεπε ὁ σουλτάνος νὰ ἀντιμετωπίσῃ μόνον τὴν Ῥωσσία. Ὄχι καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Στὸ μεταξύ, μὲ τὴν ὑποκίνησιν τῶν Ἄγγλων καὶ μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὸν Μαυροκορδάτο, βασικό τους σύμμαχο, ἤδη στὴν Ἑλλάδα εἶχαν ἀρχίσῃ νὰ ἐμφανίζονται ἀντιδράσεις κατὰ τοῦ Καποδιστρίου. Πρόσωπο ποὺ οὔτε ἡ Ἀγγλία ἀνεχόταν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ Γαλλία.

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου τὸ πρῶτο τμῆμα τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἰμπραῆμ ἐπιβιβάζεται σὲ πλοῖα κι ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. Ἔως τὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 1828 εἶχε ἀποχωρήσῃ ὅλο του τὸ στράτευμα.

Πάτρα, ἡ ὁποία εἶχε μείνει στὰ χέρια τῶν Τούρκων, καθ” ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως, παρεδόθῃ στοὺς Γάλλους, κατόπιν πολιορκίας ποὺ ἔληξε στὶς 21 Ὀκτωβρίου τοῦ 1828.
Ἡ παράδοσις τῶν Πατρῶν σηματοδότησε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀποχώρησιν τῶν Τούρκων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.

Ἀλλὰ οἱ Γάλλοι δὲν ἔφυγαν…
Περίμεναν νὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν οἱ Βαυαροί, στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1833, μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦὌθωνος, γιὰ νὰ μὴν ξεμείνουμε ἀπὸ κατοχή.

ΠΗΓΗ:Φιλονόη.

Πληροφορίες ἀπὸ τὸ «Ὄθων, ἡ μοναρχία», τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.

φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου