Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ EMS.Ο Πρωθυπουργός ο κ. Αλέξης Τσίπρας και η Συγκυβέρνηση του Σύριζα - Αν.Ελ., έστειλαν επιστολή στο Eurogroup για το αίτημα - "διάσωσης" μέσω ESM [Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.] Εμείς ως Έλληνες Youtubers, διαβάσαμε τα Άρθρα για την Σκοτεινή Πλευρά. Ας δούμε ποια είναι τα σκοτεινά Άρθρα των ESM, που έρχεται στην Ελλάδα ως τελειωτικό χτύπημα για τους Έλληνες και την Πατρίδα μας. Βάζουμε τα πιο σημαντικά Άρθρα και Παραγράφους:

Άρθρο 8 [Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.]


παρ. 1: Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 700.000.000.000 ευρώ. Διαιρείται σε επτά εκατομμύρια μετοχές, ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διατίθενται για την εγγραφή σύμφωνα με την αρχική βασική συνεισφορά που προβλέπεται στο Άρθρο 11 και υπολογίζουν στο παράρτημα I
παρ. 8: Τα μέλη του ESM δια του παρόντος αναλαμβάνουν την υποχρέωση ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ να παράσχουν την συνεισφορά τους στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ουσιαστική συνεισφορά τους το παράρτημα Ι. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κεφαλαίου εγκαίρως σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα συνθήκη.

Άρθρο 9 [Απαιτήσεις του Κεφαλαίου]

παρ.3: Ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του μη καταβληθέντος εγκεκριμένου κεφαλαίου εν ενθέτω χρόνο εάν είναι απαραίτητο για την αποφυγή αδυναμίας πληρωμής από τον ESM οποιαδήποτε προγραμματισμένης ή άλλης υποχρέωσης καταβολής οφειλών στους πιστωτές του ESM. Ο διευθύνων σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Κυβερνητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα. Όταν μια πιθανή έλλειψη κεφαλαίων ESM εντοπίζεται, ο διευθύνων σύμβουλος προβαίνει σε τέτοια αιτήματα κεφαλαίου το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι ο ESM θα έχει επαρκή κεφάλαια για να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή οφειλών στους πιστωτές πλήρως μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Τα μέλη του ESM δεσμεύονται με την παρούσα συνθήκη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ να καταβάλουν κατ' απαίτηση οποιαδήποτε καταβολή κεφαλαίου ζητείται από το διευθύνοντα σύμβουλο δυνάμει της παρούσας παραγράφου, που πρέπει να καταβληθεί εντός επτά ημερών από την υποβολή τουαιτήματος.

Άρθρο 10: [Αλλαγές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο.]

παρ. 1. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο επανεξετάζει τακτικά και τουλάχιστον κάθε πέντε έτη τον ανώτατο όγκο δανεισμού και την επαρκεί του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του ESM. Μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο και να τροποποιήσει το άρθρο 8 και το παράρτημα ΙΙ αναλόγως. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ αφού τα μέλη του ESM θα έχουν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων εθνικών διαδικασιών τους. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στα μέλη του ESM σύμφωνα με την βασική συνεισφορά που προβλέπεται το άρθρο 11 και το παράρτημα Ι
παρ. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλο ή οποιαδήποτε αλλαγή κεφαλαίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
παρ. 3. Για να μπορέσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει νέο μέλος του ESM, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του ESM θα αυξάνεται αυτομάτως πολλαπλασιάζοντας, τα αντίστοιχα ποσά, επί του ποσοστού, στην προσαρμοσμένη βασική συνεισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 11, μεταξύ της στάθμισης των νέων κρατών μελών του ESM και της στάθμισης των υφιστάμενων μελών του ESM.

Ανάλυση:

Τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ μάλλον δε είναι η μόνη αρχή, απλά μπορεί να εφοδιάζει όσο χρήμα θέλει και όποτε θέλει σύμφωνα με το Άρθρο 10, για τροποποιήσει το Άρθρο 8. Ενώ εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε σύμφωνα με το άρθρο 8 αμετάκλητα και άνευ όρων, χωρίς αντιδράσουμε, αν δε μας φτάνουμε οι μισθοί και οι συντάξεις. Βεβαία το αμετάκλητα και άνευ όρων δίνει όλη την ΑΣΥΛΙΑ ότι έχουμε και δεν έχουμε στην Ελλάδα.

Άρθρο 27 [Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες.]

παρ.1: Για να μπορεί ο ESM να εκπληρώνει το σκοπό του, το νομικό καθεστώς, τα προνόμια και οι ασυλίες, που ορίζονται στο παρόν άρθρο τυγχάνουν στην επικράτεια του κάθε μέλους του ESM. Ο ESM θα προσπαθήσει να επιτύχει την αναγνώριση του νομικού καθεστώτος του, των προνομίων και των ασυλιών του σε άλλες περιοχές εντός των οποίων ασκεί καθήκοντα ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία.
παρ. 2: Ο ESM έχει πλήρη νομική προσωπικότητα. Έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να:


αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία
συνάπτει συμβάσεις
λαμβάνει μέρος νομικές διαδικασίες, και
εισέλθει σε μια συμφωνία έδρας ή / και των απαραίτητων πρωτοκόλλων για να διασφαλιστεί ότι το νομικό καθεστώς του, τα προνόμια και οι ασυλίες του αναγνωρίζουν και επιβάλλονται.


παρ. 3: Ο ESM, η ιδιοκτησία του, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά του στοιχεία, οπουδήποτε βρίσκονται και από οποιονδήποτε κρατούνται, απολαμβάνουν ασυλίας από κάθε μορφής δικαστικής διαδικασίας εκτός της περίπτωσης που ο ESM άμεσα αίρει την ασυλία του για τους σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας ή από τους όρους οποιασδήποτε σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των οργάνων χρηματοδότησης.
παρ. 4: Η Ιδιοκτησία, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ESM, οποιονδήποτε βρίσκονται και από οποιονδήποτε κρατούνται, απολαμβάνουν ασυλίας από έρευνας, απαίτηση, κατάσχεση, απαλλοτρίωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κατάσχεσης, λήψης ή αποκλεισμού από την εκτελεστική, δικαστική διοικητική ή νομοθετική δράση.
παρ.5: Τα αρχεία του ESM και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στου ESM ή που κρατούνται από αυτόν θα είναι απαραβίαστα.
παρ.6: Οι εγκαταστάσεις του ESM είναι απαραβίαστες.
παρ.7: Οι επίσημες ανακοινώσεις τους ESM παρέχονται από κάθε μέλος του ESM και από κάθε κράτος που έχει αναγνωρίσει το νομικό καθεστώς, τα προνόμια και τις ασυλίες του ESM, η ίδια μεταχείριση που παρέχεται στις επίσημες ανακοινώσεις του μέλους ESM.
παρ.8: Στην απαραίτητη έκταση για να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη, όλη η ιδιοκτησία, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ESM θα είναι απαλλαγμένα από περιορισμούς, κανονισμούς, ελέγχους και αναστολές οποιαδήποτε φύσης.
παρ.9: Ο ESM απαλλάσσεται από οποιαδήποτε απαίτηση να εγκριθεί ή να αδειοδοτηθεί ως πιστωτικό ίδρυμα, φορέας παροχής υπηρεσιών επενδύσεων ή άλλη εγκεκριμένη εξουσιοδοτημένη ή ρυθμιστική αρχή, βάσει των νόμων κάθε μέλους του ESM.

Ανάλυση:

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο 27 μας λέει πως μπορεί να μας κάνει ΜΗΝΥΣΗ, ενώ εμείς δεν μπορούμε καθόλου να προσφύγουμε τα Ελληνικά Δικαστήρια, κι ακόμα ούτε οι Κυβερνήσεις, τα Νομοθετικά και το Ελληνικό μας Σύνταγμα, που δε έχουν πια το πάνω λόγο. Όποτε μιλάμε για ΙΣΧΥΡΟ - ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ! Ακόμα και το ΤΑΙΠΕΔ θα μπεί στο ESM, με λίγα λόγια ακίνητα και κινητά περιουσιακά μας στοιχεία βάσει της Συνθήκης του ESM πως κανένα δικαστήριο στον κόσμο δε μπορεί να ακυρώσει τις κατασχέσεις του.

Άρθρο 30:[Ασυλίες ατόμων]

παρ.1: Προς το συμφέρον του ESM, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών, οι Διοικητές, οι αναπληρωτές διοικητές, οι διευθυντές, οι αναπληρωτές διευθυντές, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού φέρουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με τις πράξεις τους υπό την επίσημη ιδιότητα του και απολαμβάνουν του απαραβίαστου όσον αφορά τα επίσημα έγγραφα τους.
παρ.2: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο δύναται να παραιτηθεί σε τέτοιο βαθμό και υπό τέτοιους όρους όπως καθορίζεται κάποια από τις ασυλίες που ισχύουν στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου σε σχέση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου των Διοικητών, ένα διοικητή, έναν αναπληρωτή Διοικητή, έναν διευθυντή, έναν αναπληρωτή διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
παρ.3: Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να άρει κάθε τέτοια ασυλία σε σχέση με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ESM, εκτός από τον εαυτό του.
παρ. 4: Κάθε μέλος του ESM λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τους όρους της Εθνικής του Νομοθεσίας και ενημερώνει τον ESM αναλόγως.

Ανάλυση:

Όλοι οι Διευθυντές - Σύμβουλοι των ESM, μπορούν να απολαμβάνουν με τις ΑΣΥΛΙΕΣ τους χωρίς καμιά από κάθε μορφή διώξεως εναντίον τους. Βεβαία γι' εκείνους δε ισχύουν οι Δημοκρατικοί μας Νόμοι, ούτε οι Κυβερνήσεις δεν μπορούν να αναλάβουν κάποια δράση εναντίον των ESM. Τελικά ιδού αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρεύονται ως ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Άρθρο 33 [Διεθνής Συνεργασίας]

Ο ESM δικαιούται, για την επέκταση των σκοπών του, να συνεργαστεί, εντός των όρων της παρούσας συνθήκης, με τον Δ.Ν.Τ., κάθε μη κράτος μέλος της ευρωζώνης το οποίο παρέχει οικονομική βοήθεια κατ' απαίτηση και κάθε διεθνή οργανισμό ή οντότητα που έχει εξειδικευμένες αρμοδιότητες σε συναφείς τομείς.

Ανάλυση:
Με λίγα λόγια πως έχουμε ακόμα το Δ.Ν.Τ. επάνω στο κεφάλι μας με την Τρόικα ή "Θεσμοί" ή άλλο όνομα, όπως θέλουν θα τα ονομάζουν με αλλαγές Κυβερνήσεως. Το Δ.Ν.Τ. είναι σε κράτη που δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και να φύγει απ' το Δ.Ν.Τ., πάλι λεφτά - δανεισμός θα παίρνουμε το ESM.

Βεβαία υπάρχουν κι άλλα άρθρα, απλά σας δίνουμε να πάρετε μια πικρή γεύση για την Σκοτεινή Πλευρά των Άρθρων της Συνθήκης. Θα βάλουμε όλη την Συνθήκη του ESM σε λίγες μέρες....

Όποτε το Συμπέρασμα που καταλήγει όλο το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την αίτηση προς τον ESM είναι ξεκάθαρη ΠΡΟΔΟΣΙΑ εις βάρος του Ελληνικού Λαού και της Ελλάδος μας.
Όσο για το Δημοψήφισμα είτε ΝΑΙ, είτε ΟΧΙ είτε ΑΚΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ ήτανε προδιαγεγραμμένο να μας πάνε εκεί στο ESM ως Υπερμνημόνιο θα το λέγαμε όσα διαβάσαμε τα Άρθρα των ESM, βεβαία σας βάλαμε τα πιο σημαντικά άρθρα. Και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, έστειλε το ΑΙΤΗΜΑ - ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ στη Ελλάδα μας, με λίγα λόγια πως μας πάνε ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ της Πατρίδα μας.

Διαβάστε το την Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου για την Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015. Θα περάσει ως ψηφοφορία στην Βουλή. Να πάρουμε 46δις € μέχρι 30.06.2018, για τρία [3] χρόνια.
Ειδικά διαβάστε την 3η σελίδα την παράγραφο 3, που μιλά για Δημοψήφισμα. Είναι ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ αυτό που κάνουν, να τα φορτώσουν τον Ελληνικό Λαό.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου