Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Απόκρυφα μηνύματα στην νεκρική άμαξα του Μέγα Αλέξανδρου

Η νεκρική άμαξα του Μέγα Αλέξανδρου ήταν γεμάτη απόκρυφα μηνύματα που έδειχναν πως ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μυημένος και κατείχε απόκρυφη γνώση.. 


Αποκαλυπτική ήταν μία ανάρτηση του Έλληνα μαθηματικού Ελ. Αργυρόπουλου σήμερα στο προφίλ του στο Facebook σχετικά με τον αποσυμβολισμό και την αποκωδικοποίηση της νεκρικής άμαξας του Μέγα Αλέξανδρου.

Είναι γνωστό ότι οι μυημένοι αρχαίοι μας πρόγονοι πέρναγαν μηνύματα της απόκρυφης γνώσης τους μέσα από κωδικοποιημένα μηνύματα σε κατασκευές και κείμενα.
Ο Λευτέρης Αργυρόπουλος το έχει αποδείξει αυτό και στα μυστικά που κρύβει η μαθηματική δομή της κατασκευής του Παρθενώνα αλλά και στον τρόπο που ο Πλάτωνας κωδικοποίησε τα κείμενα του όταν η αναλογία Φιμπονάτσι υποτίθεται πως δεν ήταν γνωστή. Για να δούμε πως το περιγράφει ο Διόδωρος Σικελιώτης


ἐπὶ τὴν κατακομιδὴν τοῦ Ἀλεξάνδρου σώματος, συντετελεκὼς τὴν ἁρμάμαξαν ἐφ’ ἧς ἔδει κατακομισθῆναι τὸ βασιλικὸν σῶμα, παρεσκευάζετο τὰ πρὸς τὴν (2.) κομιδήν. ἐπεὶ δὲ τὸ κατασκευασθὲν ἔργον, ἄξιον ὑπάρχον τῆς Ἀλεξάνδρου δόξης, οὐ μόνον κατὰ τὴν δαπάνην διήνεγκε τῶν ἄλλων, ὡς ἀπὸ πολλῶν ταλάντων κατασκευασθέν, ἀλλὰ καὶ τῇ κατὰ τὴν τέχνην περιττότητι περιβόητον ὑπῆρξε


Η άμαξα που μετέφερε την σωρό του Μέγα Αλέξανδρου διέθετε δύο άξονες με δύο ελατήρια εις το μέσον τους ( Οι δύο έλικες του DNA) 


(3.) πρῶτον μὲν γὰρ τῷ σώματι κατεσκευάσθη χρυσοῦν σφυρήλατον ἁρμόζον καὶ τοῦτ’ ἀνὰ μέσον ἐπλήρωσαν ἀρωμάτων τῶν ἅμα δυναμένων τὴν εὐωδίαν καὶ τὴν διαμονὴν παρέχεσθαι τῷ σώματι. (4.) ἐπάνω δὲ τῆς θήκης ἐπετέθειτο καλυπτὴρ χρυσοῦς, ἁρμόζων ἀκριβῶς καὶ περιλαμβάνων τὴν ἀνωτάτω περιφέρειαν. ταύτης δ’ ἐπάνω περιέκειτο φοινικὶς διαπρεπὴς χρυσοποίκιλτος, παρ’ ἣν ἔθεσαν τὰ τοῦ μετηλλαχότος ὅπλα, βουλόμενοι συνοικειοῦν τὴν ὅλην φαντασίαν ταῖς προκατειργασμέναις πράξεσι. (5.) μετὰ δὲ ταῦτα παρέστησαν τὴν τοῦτο κομιοῦσαν ἁρμάμαξαν, ἧς κατεσκεύαστο κατὰ μὲν τὴν κορυφὴν καμάρα χρυσῆ, ἔχουσα φολίδα λιθοκόλλητον, ἧς ἦν τὸ μὲν πλάτος ὀκτὼ πηχῶν, τὸ δὲ μῆκος δώδεκα, 

12/8 = 1,5 Πολύ κοντά στην χρυσή αναλογία του Φ. 

τέσσαρας ἴσους τοῖς τοίχοις ἔχον. τούτων δ’ ὁ μὲν πρῶτος ἦν ἔχων ἅρμα τορευτὸν καὶ καθήμενον ἐπὶ τούτου τὸν Ἀλέξανδρον, μετὰ χεῖρας ἔχοντα σκῆπτρον διαπρεπές· περὶ δὲ τὸν βασιλέα μία μὲν ὑπῆρχε θεραπεία καθωπλισμένη Μακεδόνων, ἄλλη δὲ Περσῶν μηλοφόρων καὶ πρὸ τούτων ὁπλοφόροι· ὁ δὲ δεύτερος εἶχε τοὺς ἐπακολουθοῦντας τῇ θεραπείᾳ ἐλέφαντας κεκοσμημένους πολεμικῶς, ἀναβάτας ἔχοντας ἐκ μὲν τῶν ἔμπροσθεν Ἰνδούς, ἐκ δὲ τῶν ὄπισθεν Μακεδόνας καθωπλισμένους τῇ συνήθει σκευῇ, ὁ δὲ τρίτος ἱππέων εἴλας μιμουμένας τὰς ἐν ταῖς παρατάξεσι συναγωγάς, ὁ δὲ τέταρτος ναῦς κεκοσμημένας πρὸς ναυμαχίαν.

Τέσσερις τροχούς διακοσμημένους με τέσσερις λέοντες ( όσες και οι τέσσερις βάσεις του DNA ). 


...ἡ δ’ ὑπὸ τὴν καμάραν καθέδρα δύο εἶχεν ἄξονας, οὓς περιεδίνευον τροχοὶ Περσικοὶ τέσσαρες, ὧν ὑπῆρχε τὰ μὲν πλάγια καὶ αἱ κνημίδες κατακεχρυσωμέναι, τὸ δὲ προσπῖπτον τοῖς ἐδάφεσι μέρος σιδηροῦν. τῶν δ’ ἀξόνων τὰ προέχοντα χρυσᾶ κατεσκεύαστο, προτομὰς (4.) ἔχοντα λεόντων σιβύνην ὀδὰξ κατεχούσας. κατὰ δὲ μέσον τὸ μῆκος εἶχον πόλον ἐνηρμοσμένον μηχανικῶς ἐν μέσῃ τῇ καμάρᾳ, ὥστε δύνασθαι διὰ τούτου τὴν καμάραν ἀσάλευτον εἶναι κατὰ τοὺς σεισμοὺς καὶ(5.) ἀνωμάλους τόπους. τεσσάρων δ’ ὄντων ῥυμῶν ἑκάστῳ τετραστοιχία ζευγῶν ὑπέζευκτο, τεσσάρων ἡμιόνων ἑκάστῳ ζεύγει προσδεδεμένων, ὥστε τοὺς ἅπαντας ἡμιόνους εἶναι ἑξήκοντα καὶ τέσσαρας, 

Την άμαξα 64 άλογα διακοσμημένα εις την κεφαλήν αυτών με χρυσούς κώδωνες ( 64 Κωδικόνια του DNA )
ἐπιλελεγμένους ταῖς τε ῥώμαις καὶ τοῖς ἀναστήμασιν. ἕκαστος δὲ τούτων ἐστεφάνωτο κεχρυσωμένῳ στεφάνῳ καὶ παρ’ἑκατέραν τῶν σιαγόνων εἶχεν ἐξηρτημένον κώδωνα χρυσοῦν, περὶ δὲ τοὺς τραχήλους χλιδῶνας λιθο κολλήτους.


ο κάθε άξονας είχε τέσσερις ρυμούς στον καθένα ζεύχθηκε από μία τετραστοιχία ζευγών με τέσσερις ημιόνους προσδεδεμένους σε κάθε ζεύγος. 
Έτσι οι ημίονοι που έσερναν την άμαξα ήταν συνολικά εξήντα τέσσερις, διαλεγμένοι ένας­-ένας για τη ρώμη και το ανάστημά του. Κάθε ημίονος ήταν στεφανωμένος με χρυσό στεφάνι, από τις σιαγόνες του δεξιά κι αριστερά κρεμόταν χρυσό κουδούνι, ενώ γύρω από τον τράχηλο του είχε λιθοκόλλητα περιδέραια. 


(..βλέπετε τους 4 άξονες και τα 64 γαιδουράκια που σέρνουν την άμαξα)

Για το περιδέραιο το Ήφαιστου λίγα πράγματα μπορέσαμε να βρούμε και δεν καταφέραμε να διασταυρώσουμε τα περί αρχικών ΔΝΑ επάνω σε αυτό. Ίσως ο Κος Αργυρόπουλος να μας διαφωτίσει περισσότερο για την πηγή του και να ολοκληρώσουμε το άρθρο.. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ = ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ = 1841 .΄.

Αναμένουμε..

De Puta Madre για το ΕΡΕΥΝΏ!!! ΆΡΑ ΥΠΆΡΧΩ !!!

Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση: 

Στοιχεία πήραμε από εδώ:

Διόδωρος Σικελιώτης (1ος αιώνας μ.Χ.)
Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη (Bibliotheca Historica), 18.26.1-18.28.4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου