Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ἑβραϊκὸ κέντρο ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων (Συρίων) στὴν Τουρκία

Jewish Organ Trafficking

Ἐβραϊκὸ Κέντρο ἐμπορίας ὀργάνων τῆς Τουρκίας, ὅπου ἀπήχθησαν Σύριοι, τῶν ὁποίων ἀπουσιάζουν ζωτικὰ ὄργανα ἀπὸ τὰ σώματά τους.

Ἡ λιβανεζικὴ ἐφημερὶς ad-Diyar ἀπεκάλυψε ὅτι οἱ τουρκικὲς ἀρχές, ἐμπορεύονται τὰ ὄργανα τοῦ σώματος τῶν τραυματιῶν Συρίων, ποὺ φθάνουν στὰ τουρκικὰ ἐδάφη.
Στὸ τεῦχος ττοῦ Σαββάτου, ἡ ἐφημερὶς ἀνέφερε ὅτι οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς μεταφέρουν τοὺς νέους Συρίους τραυματίες, ἀπὸ τὸ σύνολον ἐκείνων ποὺ εἰσέρχονται στὴν Τουρκία, σὲ νοσοκομεῖα στὴν Ἀττάλεια καὶ τὴν Ἀλεξανδρέττα, μὲ αὐτοκίνητα καὶ τὰ ἐν λόγῳ νοσοκομεῖα φρουροῦνται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀστυνομία.

Ἡ Ἐπιτροπὴ προσέθεσε ὅτι οἱ τραυματίες Σύριοι ἔχουν τὰ ὄργανα τοῦ σώματός τους ἀπεκομμένα, μετὰ τὴν (ὁλική) ἀναισθησία, ποὺ τοὺς κάνουν, καὶ ἀργότερα θάβονται σὲ τουρκικὰ ἐδάφη ἢ ἀποστέλλονται στὰ σύνορα.

Ἡ ἐφημερὶς σημείωσε ὅτι τὰ ὄργανα τοῦ σώματος τῶν τραυματιῶν, ποὺ συνήθως διακινοῦνται, εἶναι τὸ συκῶτι, οἱ νεφροὶ καὶ ἡ καρδιά, γιὰ νὰ δοθοῦν σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀναμένουν γιὰ θεραπεία στὴν Τουρκία, σύμφωνα μὲ διασταυρωμένες πληροφορίες.

Ἔνας Γάλλος ἰατρὸς ἐπιβεβαίωσε στὴν Ad-Diyar ὅτι ἁρπάζῃ ἀνθρώπινα ὄργανα ἀπὸ τραυματίες Συρίους στὴν Τουρκία, ποὺ πράγματι εἰσῆλθαν στὴν χώρα.
Ἡ ἐφημερὶς τοῦ Λιβάνου τόνισε ὅτι εὐρωπαϊκὴ ἐπιστημονικὴ ἱστοσελίς, γνωστὴ γιὰ τὴν ἀξιοπιστία της, ἀπεκάλυψε παρασκήνια τῆς ἁρπαγῆς τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων, ποὺ πραγματοποιήθησαν στὸ νοσοκομεῖο τῆς Ἀτταλείας, σημειώνοντας πὼς ἡ ἁρπαγὴ καὶ ἡ ἐπιχείρησις «μεταμοσχεύσεως ὀργάνων», ἀνθοῦν στὴν Τουρκία, κατὰ τὰ τελευταία δύο χρόνια, μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς συριακῆς κρίσεως.

Προσέθεσε ὅτι οἱ Σύριοι ἰατροί, ποὺ ἔχουν ἔλθει ἀπὸ τὴν Γερμανία, τὴν Γαλλία καὶ τὸ Βέλγιο, γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν τραυματιῶν, ἔχουν ἀποκαλύψει πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ λαθρεμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων, ἀλλὰ ἐμποδίζονται στὸ νὰ συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατό.

Ἡ Ad-Diyar τονίζει πὼς οἱ Τοῦρκοι ἰατροὶ ἐπεβεβαίωσαν πὼς ἀπὸ τοὺς 62.000 τραυματίες, στρατιωτικοὺς καὶ μή, ποὺ ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν Τουρκία, οἱ 15.622 ἔπεσαν θύματα ἁρπαγῆς τῶν ζωτικῶν ὀργάνων τους καί, κατόπιν, ἐστάλησαν πίσω, στὴν Συρία, γιὰ νὰ ταφοῦν.

Ἡ ἐφημερὶς ἀναφέρει περιστατικό, ὅπου ὅταν μία οἰκογένεια θύματος παρέλαβε τὴν σορὸ στὴν Συρία, ἀνοίγοντας τὸ φέρετρο διεπίστωσε τὴν ἀλήθεια, ἂν καὶ στὴν συνέχεια οἱ Σύριοι ἰατροὶ παρεμποδίσθησαν ἀπὸ τὸ νὰ δοῦν κάποιο ἀπὸ τὰ πτώματα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας.

Ἡ Ad-Diyar σημειώνει πὼς ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἔχει ξεκινήσει μίαν ἄμεσο διερεύνηση τῶν καταγγελιῶν καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ παράσχῃ μίαν λίστα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων ποὺ διενεργήθησαν, γιὰ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, μὲ στόχο νὰ συγκρίνῃ τὰ ὀνόματα τῶν ἀσθενῶν.

Στὸν τομέα τῆς ὑγείας, στὴν Συρία, σημειώνονται μεγάλες ζημίες. Ὁ FSA («μετριοπαθεῖς ἀντάρτες» ἢ «δημοκρατικὸς στρατὸς τῆς Συρίας») διέπραξε βανδαλισμοὺς καὶ βομβάρδισε πολλὰ νοσοκομεῖα, λεηλάτησε τὸν ἰατρικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὶς ἰατρικὲς προμήθειες. Ἐπειδὴ συνέβησαν ὅλα αὐτά, ἀρκετοὶ Σύριοι ἀπὸ τὸ Χαλέπι καταφεύγουν σὲ τουρκικὰ νοσοκομεῖα, ἀγνοώντας τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουν.
Τὸ ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἔχει αὐξηθεῖ στὴν Συρία, ὅπως συνέβη καὶ στὸ Ἰράκ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀμερικανικῆς εἰσβολῆς. Ὁ FSA, ποὺ ἁπλώνῃ τὶς δυνάμεις του καὶ στὰ συριακὰ νοσοκομεῖα, παραδίδει τοὺς Συρίους τραυματίες σὲ ὁρισμένα τουρκικὰ νοσοκομεῖα, ἀπὸ ὅπου γίνεται τὸ ἐμπόριον ἀνθρωπίνων ὀργάνων.

Ὁ Jassem AlMinbajy, κάτοικος Al Hyrdaria ἔχασε τὴν ζωή του σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ νοσοκομεῖα. Ὁ ἐξάδελφός του Hameed εἶπε τὴν ἱστορία του.
Ὁ Jassem δὲν ἤταν τὸ μόνο θῦμα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τέρατα.

Ὁ Suliman Turkmani πυροβολήθηκε ἀπὸ ἐλεύθερο σκοπευτὴ στὸ πόδι του, στὴν Alsheikh Khuder, μετεφέρθη κι αὐτὸς στὸ νοσοκομεῖο AlZarzour, ποὺ ἀνήκει στὸν ἐλεγχόμενο τομέα ἀπὸ τὴν FSA. Εἶχε σταλῆ στὸ νοσοκομεῖο τῆς πόλεως Martyr Kamal στὴν Τουρκία. Ὁ πατέρας του δὲν εἶχε κὰν τὴν δυνατότητα νὰ δῇ τὸ σῶμα τοῦ παιδιοῦ του. Μετὰ τὴν κηδεία ἕνας ἐργαζόμενος στὸ νοσοκομεῖο τοῦ εἶπε πὼς ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ υἱοῦ του ἀπουσίαζαν ζωτικὰ ὄργανα.
Ὁ πατέρας Suliman καλεῖ ὅλους τοὺς Συρίους νὰ μὴν στέλνουν τὰ παιδιά τους σὲ τουρκικὰ νοσοκομεῖα.

Ὁ Mohamad Ibrahim ἐτραυματίσθη στὸ πόδι καὶ στὴν μέση του.
Κατέληξε ὅπως ὁ Jassem καὶ ὁ Suliman.
Ὁ ἀδελφός του Khabat μᾶς εἶπε ὅτι δὲν ἐτραυματίσθη θανάσιμα, ἀλλὰ πέθανε δύο ὧρες μετὰ τὴν ἐπέμβαση.

Οἱ τρεῖς παραπάνω περιπτώσεις εἶναι ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶχαν τραυματισθῆ σοβαρά, οἱ ὁποῖοι ὅμως κατέληξαν μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ὀργάνων τους.

Τὸπιστοποιητικὸ θανάτου τοῦ Mohamad Ibrahim.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποστολή τους γιὰ να συγκομισθῇ στὴν Τουρκία, FSA σφάζει καὶ συγκεντρώνει, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἰατρῶν του, πολλοὺς ἀκόμη ὁμήρους, στρατιῶτες καὶ μή.
Σὲ πτώματα εὐρέθησαν νὰ ἀπουσιάζουν τὰ μάτια, οἱ νεφροὶ κ.ἄ.
Jewish organ trafficking Center where kidnapped Syrians are stripped of their entire bodies.

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Τὸ παραπάνω ἄρθρον, ἂν καὶ στὸν τίτλο του ἀναφέρῃ ἑβραϊκὴ ἐμπλοκή, ἐν τούτοις ἐντὸς τοῦ κειμένου δὲν παρουσιάζονται στοιχεία συνδέσεως τῆς ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων μὲ τοὺς ἐβραίους.
Διατηρῶ τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου, λόγῳ τοῦ ἀρχικοῦ του τίτλου, ἂν καὶ μὲ μεγάλες ἐπιφυλάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου