Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Louise Weiss έγινε με σκοπό να μοιάζει στον Πύργο της Βαβέλ"


Πάνω απεικονίζεται στα αριστερά  είναι μια αφίσα που είχε εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής του «κτηρίου Louise Weiss" που βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Στρασβούργο στη Γαλλία είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το κτίριο Louise Weiss είναι το κύριο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η αφίσα βασίζεται  στον πίνακα του Pieter Brueghel του πρεσβυτέρου με τίτλο "O Πύργος της Βαβέλ" το 1563.
Συκρινετε την αφίσα,τον πινακα του Pieter Brughel και το τελικό κτίριο Louise Weiss . 


Η ιστορία του Πύργου της Βαβέλ είναι μια ιστορία στην Αγία Γραφή?
 Σύμφωνα με το Βιβλίο της Γένεσης, ο Πύργος της Βαβέλ ήταν ένας τεράστιος πύργος χτισμένος στην πόλη της Βαβυλώνας, μιας κοσμοπολίτικης πόλης που χαρακτηρίζεται από σύγχυση των γλωσσών, που ονομάζεται επίσης την «αρχή» της βασιλείας του Nimrod
Είναι ενδιαφέρον το  ότι οι Τέκτονες,εχουν τον   Nimrod ως τον αληθινο εντολέα του Τεκτονισμού. 
Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση,οι απογονοι του Νωε μια ενωμένη ανθρωπότητα των γενεών μετά τη μεγάλη πλημμύρα, μιλώντας μία γλώσσα και μεταναστεύοντας από τα ανατολικά. Οι άνθρωποι αποφάσισαν πως η   πόλη τους θα πρέπει να έχει έναν πύργο τόσο τεράστιο που θα φτανει "η κορυφή του στους ουρανούς." Ωστόσο, ο Πύργος της Βαβέλ δεν χτίστηκε για τη λατρεία και τον έπαινο προς το Θεο, αλλά αντ 'αυτού ηταν  αφιερωμένη στη δόξα του ανθρώπου, για να «κάνουν ένα όνομα να γινουν γνωστοι" για τους οικοδόμους: "Στη συνέχεια, είπε,«καὶ εἶπαν· δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.»(Γένεσις 11:04).. 
Το Βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται, στη συνέχεια, πώς ο Θεός, δυσαρεστήθηκε με την πρόθεση των οικοδόμων, ήρθε κάτω και, ἐ­πέ­φε­ρε σύγ­χυ­ση στήν κοι­νή τους γλῶσ­σα, μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νά μήν κα­τα­λα­βαί­νει ὁ ἕ­νας τί τοῦ ἔ­λε­γε ὁ ἄλ­λος. Ἔ­τσι, ὄ­χι μό­νο μα­ται­ώ­θη­κε ἡ ἀ­νοι­κο­δό­μι­ση τοῦ πύρ­γου ἀλ­λά καί δι­ε­σκορ­πί­σθη­καν οἱ ἄν­θρω­ποι σ’ ὅ­λο τόν κό­σμο. καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 6 καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν. 7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. 8 καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον. 9 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
 Γι’ αὐ­τό ὀ­νο­μά­σθη­κε τό ὄ­νο­μα τῆς πό­λης ἐ­κεί­νης Βα­βέλ…κ.λ.π.  
Ἡ λέ­ξη Βα­βέλ εἶ­ναι ἑ­βρα­ϊ­κή καί ση­μαί­νει σύγ­χυ­ση. Ὅ­πως μά­λι­στα ἀ­να­φέ­ρε­ται στό Ἑ­βρα­ϊ­κό κεί­με­νο

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η αρχιτεκτονική του κτιρίου Louise Weiss βασίζεται στο Κολοσσαίο της Ρώμης, και οχι στη ζωγραφική του Pieter Brueghel, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η «κατασκευή της αφίσας« βασίστηκε σε έναν πίνακα ζωγραφικής που ως στόχο έχει να απεικονίσει τον Πύργος της Βαβέλ. 

Τα αστέρια στην αφίσα ανεστραμμένη πεντάλφα και η ανεστραμμένη πεντάλφα είναι ένα καθιερωμένο σύμβολο του διαβόλου, οπότε γιατί να τα χρησιμοποιήσουν στην αφίσα;Στη φωτογραφία παραπάνω εδώ είναι το ολοκληρωμένο κτίριο Louise Weiss.Στην παραπάνω εικόνα προς τα αριστερά είναι η
 ανεστραμμένη πεντάλφα στη "Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών". 
Έχω δείξει τα γράμματα A, S, Ν, Ο, Μ στόν  κύκλο με τα σημεία ενός ανεστραμμένου πενταγράμμου δείχνουν προς αυτούς (MASON=ASNOM)
Τα γράμματα A, S, N, O, M μπορούν να οργανωθούν για να σημάνει η λέξη «κτίστης».Είναι μια αρκετά γνωστή θεωρία συνωμοσίας ότι οι Ελευθεροτέκτονες έχουν σχεδιάσει τη Μεγάλη Σφραγίδα και κρυφά έκρυψαν τα γράμματα της λέξης «πρωτομάστορα» σε αυτό με αυτόν τον τρόπο. 
Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία λένε συνήθως  ότι αν σχεδιάσετε ένα "αστέρι του Δαβίδ" κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σφραγίδας χρησιμοποιώντας το τρίγωνο γύρω από το "μάτι της πρόνοιας» ως το κορυφαίο σημείο του αστεριού,  τα υπόλοιπα πέντε σημεία του αστεριού επισημαίνουν το γράμματα A, S, Ν, Ο, Μ.

Αυτό που δεν είναι γνωστό, και κάτι που μπορεί να είναι η πρώτη για να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι η ανεστραμμένη πεντάλφα που έχω δείξει με τα σημεία που επισημαίνονται  τα γράμματα σε κύκλο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με την ανεστραμμένη πεντάλφα που εμφανίζονται στο κτηρίο του Louise Weiss στην αφίσα της κατασκευής . 
Τα αστέρια στην αφίσα έχουν  περίεργο σχήμα, και είναι πολύ ύποπτο ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο που έχω δείξει που σχεδιάζεται πάνω στην οπίσθια όψη της Μεγάλης Σφραγίδας.Όπως φαίνεται απεικονίζονται πάνω προς τα αριστερά, στην κάτω δεξιά γωνία του κτηρίου Louise Weiss της αφίσα που λέει "Ευρώπη: Πολλές γλώσσες, μία φωνή." Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με την ιστορία του Πύργου της Βαβέλ? ο Πύργος της Βαβέλ χτίστηκε στην πόλη της Βαβυλώνας, μια πόλη που χαρακτηρίζεται από σύγχυση των γλωσσών, αλλά ήταν μια ομάδα ανθρώπων που όλοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα που εργάστηκαν για την κατασκευή του πύργου. Το σύνθημα «Ευρώπη: πολλές γλώσσες μία φωνή» είναι επίσης πολύ παρόμοια με τη λατινική φράση "E pluribus Unum", το οποίο μεταφράζεται σε "από πολλούς, ένα" και βρίσκεται στην εμπρόσθια όψη, ή στο μπροστινό μέρος, από την Μεγάλη Σφραγίδα.
Έτσι, όχι μόνο είναι το παράδοξο σχήμα ανεστραμμένου pentagrams  αλλά υπάρχει επίσης η ομοιότητα του το σύνθημα για την κατασκευή αφίσας με το σύνθημα "E pluribus Unum " που βρίσκονται στην εμπρόσθια όψη της Μεγάλης Σφραγίδας. 

Είναι αυτά τα πράγματα απλά και καθαρά συμπτώσεις; 
ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
http://forum.prisonplanet.(March 03, 2010)
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου